• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 03342450843
  • 03368144308

Al-An am

25:49
Ibleesi Maqasid ki Kamyabi mein Shaitan Sifat Insan or Jinnat Ka Gath Jorr Hey. Surrah Al An'am Ayat 128, 129

Ibleesi Maqasid ki Kamyabi mein Shaitan Sifat Insan or Jinnat Ka Gath Jorr Hey. Surrah Al An'am Ayat 128, 129

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Ibleesi Maqasid ki Kamyabi mein Shaitan Sifat Insan or Jinnat Ka Gath J...
35:11
Anbia Aur Rusul ki Basat ka Maqsad Atmam-e-Hujat hota he. Surrah Al An'am Ayat 130, 131

Anbia Aur Rusul ki Basat ka Maqsad Atmam-e-Hujat hota he. Surrah Al An'am Ayat 130, 131

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Anbia Aur Rusul ki Basat ka Maqsad Atmam-e-Hujat hota he. Surrah Al An'...
32:00
Logo ke Maratib Hasab Aur Nasab ki Bina per Nehi Balke Un ki Aamal Ki Waja se Hay. Surrah Al An'am Ayat 132 to 135

Logo ke Maratib Hasab Aur Nasab ki Bina per Nehi Balke Un ki Aamal Ki Waja se Hay. Surrah Al An'am Ayat 132 to 135

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Logo ke Maratib Hasab Aur Nasab ki Bina per Nehi Balke Un ki Aamal Ki W...
24:29
Maabodan-e-Batil ke Numaindo ka Tareeqa-e-Waardat Aur Karistania. Surrah Al An'am Ayat 136, 137

Maabodan-e-Batil ke Numaindo ka Tareeqa-e-Waardat Aur Karistania. Surrah Al An'am Ayat 136, 137

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Maabodan-e-Batil ke Numaindo ka Tareeqa-e-Waardat Aur Karistania. Surra...
28:47
Aqeeda-e-Shirk ki Holnak Karistania. Surrah Al An'am Ayat 137

Aqeeda-e-Shirk ki Holnak Karistania. Surrah Al An'am Ayat 137

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Aqeeda-e-Shirk ki Holnak Karistania. Surrah Al An'am Ayat 137" by on Vi...
32:10
Tamam Anbia Aur Rasool Aik he Silsilay ke Log Aur Aik hi Mission par Mamoor Thay. Surrah Al An'am Ayat 84 to 90

Tamam Anbia Aur Rasool Aik he Silsilay ke Log Aur Aik hi Mission par Mamoor Thay. Surrah Al An'am Ayat 84 to 90

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Tamam Anbia Aur Rasool Aik he Silsilay ke Log Aur Aik hi Mission par Ma...
32:18
Logo ka Allah ke Mutaliq Ghalat Andaza Hi Unki Gumrahi Ka Sabab He. Surrah Al An'am Ayat 91

Logo ka Allah ke Mutaliq Ghalat Andaza Hi Unki Gumrahi Ka Sabab He. Surrah Al An'am Ayat 91

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Logo ka Allah ke Mutaliq Ghalat Andaza Hi Unki Gumrahi Ka Sabab He. Sur...
26:33
Quran Majeed Ka Martaba Aur Maqam Aur Markaz-e-Islam ki Deeni Aur Syasi Ahmiat. Surrah Al An'am Ayat 92

Quran Majeed Ka Martaba Aur Maqam Aur Markaz-e-Islam ki Deeni Aur Syasi Ahmiat. Surrah Al An'am Ayat 92

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Quran Majeed Ka Martaba Aur Maqam Aur Markaz-e-Islam ki Deeni Aur Syasi...
28:43
Nabwat ke Jhootay Daway Daro ka Badtareen Anjam Surrah Al An'am Ayat 93

Nabwat ke Jhootay Daway Daro ka Badtareen Anjam Surrah Al An'am Ayat 93

Details
2 years ago
in Al-An am
This is "Nabwat ke Jhootay Daway Daro ka Badtareen Anjam Surrah Al An'am Ayat 93...
Details
15,393 views