• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 03342450843
  • 03368144308

Al-A raf

31:08
Bani Israil ke Sarkash Aur Qanoon Shikin logo ka Ibratnak Anjam  Surrah Al A raf Ayat 167, 168

Bani Israil ke Sarkash Aur Qanoon Shikin logo ka Ibratnak Anjam Surrah Al A raf Ayat 167, 168

Details
2 years ago
in Al-A raf
Bani Israil ke Sarkash Aur Qanoon Shikin logo ka Ibratnak Anjam Surrah Al A raf...
30:59
Yahoodio ke Janasheeno ki Na Ehli ka Bayan  Surrah Al A raf Ayat 169

Yahoodio ke Janasheeno ki Na Ehli ka Bayan Surrah Al A raf Ayat 169

Details
2 years ago
in Al-A raf
Yahoodio ke Janasheeno ki Na Ehli ka Bayan Surrah Al A raf Ayat 169
29:24
Takzeeb e Ayat Aur Inkar e Akhirat ka Anjam Surrah Al A raf Ayat 147

Takzeeb e Ayat Aur Inkar e Akhirat ka Anjam Surrah Al A raf Ayat 147

Details
2 years ago
in Al-A raf
Takzeeb e Ayat Aur Inkar e Akhirat ka Anjam Surrah Al A raf Ayat 147 part 2
29:42
Firon ke Bad Bani Israil Samri ke Jaal mein Phans Gai  Surrah Al A raf Ayat 148

Firon ke Bad Bani Israil Samri ke Jaal mein Phans Gai Surrah Al A raf Ayat 148

Details
2 years ago
in Al-A raf
Firon ke Bad Bani Israil Samri ke Jaal mein Phans Gai Surrah Al A raf Ayat 148
32:04
Zarb e Moosa Se Samriat Ka Khatima Surrah Al A raf Ayat 149 to 151

Zarb e Moosa Se Samriat Ka Khatima Surrah Al A raf Ayat 149 to 151

Details
2 years ago
in Al-A raf
Zarb e Moosa Se Samriat Ka Khatima Surrah Al A raf Ayat 149 to 151
28:41
Shirk ka Anjam Allah ka Ghazab Aur Zalalat he  Surrah Al A raf Ayat 152, 153

Shirk ka Anjam Allah ka Ghazab Aur Zalalat he Surrah Al A raf Ayat 152, 153

Details
2 years ago
in Al-A raf
Shirk ka Anjam Allah ka Ghazab Aur Zalalat he Surrah Al A raf Ayat 152, 153
28:28
Quran me Torat ki Tareef Surrah Al A raf Ayat 154

Quran me Torat ki Tareef Surrah Al A raf Ayat 154

Details
2 years ago
in Al-A raf
Quran me Torat ki Tareef Surrah Al A raf Ayat 154
30:48
Bani Israil ke 70 Numainday Muazrat ke Liye Koh e Seena Chalay Gai  Surrah Al A raf Ayat 155

Bani Israil ke 70 Numainday Muazrat ke Liye Koh e Seena Chalay Gai Surrah Al A raf Ayat 155

Details
2 years ago
in Al-A raf
Bani Israil ke 70 Numainday Muazrat ke Liye Koh e Seena Chalay Gai Surrah Al A r...
30:41
Hazrat Moosa A S ka Apni Qoum ke Liye Falah Daren Aur Bhalai ki Darkhast  Surrah Al A raf Ayat 156

Hazrat Moosa A S ka Apni Qoum ke Liye Falah Daren Aur Bhalai ki Darkhast Surrah Al A raf Ayat 156

Details
2 years ago
in Al-A raf
Hazrat Moosa A S ka Apni Qoum ke Liye Falah Daren Aur Bhalai ki Darkhast Surrah...
Details
8,425 views